Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη Σύγκλητο του ΟΠΑ

Προς
Τα μέλη ΕΔΙΠ
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.: 6757

 

 

                                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΔΙΠ)
ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του εδ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 13, του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017), όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμό 191014/Ζ1/13-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/ 13-11-2017).

Αποφασίζει

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ. για τη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2019 έως 30/11/2021.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 19η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 20η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη από ώρα 11.00 έως 14.00 στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, και αποτελείται από μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, δια του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων και πρωτοκολλούνται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής.

 

Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο του ΟΠΑ υποβάλλονται έως και την 11η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων, μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη Σύγκλητο

 

Β. Εκλογικό Σώμα

Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου στη Σύγκλητο του ΟΠΑ αποτελείται από το σύνολο των μελών του ΕΔΙΠ  του ΟΠΑ.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και των Υπουργικών Αποφάσεων  153348/Ζ1/15-9-17 και 191014/Ζ1/13-11-2017.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

Kοινοποίηση:
- Γραμματεία Συγκλήτου
- Δ/νση Διοικητικού

Συνημμένο
- Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη Σύγκλητο

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΔΙΠ)
 ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα : ………………………………………………………………………………...

Όνομα μητέρας : ………………………………………………………………………………..

Ιδιότητα : ………………………………………………………………………………………...

Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ……………..

Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………………………………..

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξη μου ως εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6757/29-10-2019 Προκήρυξη Εκλογών.

 

(Τόπος), …./…./2019

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

 

……………………….

(Υπογραφή)

 

ID: 
1962

Τελευταία ενημέρωση: 04-11-2019