Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προς:                                                                                     

Τα μέλη Ε.Δ.Ι.Π                                                                   

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 270

 

                                                           

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Ε.Δ.Ι.Π.)

ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την αρ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
  3. Την αρ. Β’ Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,
  4. Το γεγονός ότι η θητεία του εκπροσώπου των Μελών Ε.Δ.Ι.Π. και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ λήγει στις 30-11-2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Δ.Ι.Π. για την Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για διετή θητεία, από 01-12-2019 έως 30-11-2021.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 19η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 20η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη από ώρα 11.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, και αποτελείται από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή δια της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής και πρωτοκολλώνται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Κοσμήτορα της Σχολής.

 

Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Δ.Ι.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων υποβάλλονται έως και την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: Αίτηση Υποψηφιότητας εκπροσώπου στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Β. Εκλογικό Σώμα: Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου στην Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελείται από το σύνολο των μελών Ε.Δ.Ι.Π. της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και των Υπουργικών Αποφάσεων  153348/Ζ1/15-9-2017 και 191014/Ζ1/13-11-2017.

 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

*

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ

Καθηγητής

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο

ID: 
1944

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2019