Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

Προς:                                                                          

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π.                                                         

του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ

Αθήνα,  8 Νοεμβρίου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2417

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 21 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
  3. Την αρ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017).
  4. Την αρ. 191014/Ζ1/13-11-17 (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

 

 

Αποφασίζει

την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη

ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, με ετήσια θητεία, από 01/12/2018 έως 30/11/2019.

 

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 22η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως τις 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 23η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή από ώρα στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, και αποτελείται από μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, δια της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και πρωτοκολλώνται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής.

 

Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υποβάλλονται έως και την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: Αίτηση Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

 

Β. Εκλογικό Σώμα: Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ αποτελείται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και των Υπουργικών Αποφάσεων 153348/Ζ1/15-9-17 και 121491/13-11-17.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

*

Καθηγητής ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

κοινοποίηση:

- Δ/νση Διοικητικού

- Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων.

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο : ……………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα : ………………………………………………………………………………

Όνομα μητέρας : …………………………………………………………………………….

Ιδιότητα : ……………………………………………………………………………………….

Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ………………

Διεύθυνση κατοικίας : ………………………………………………………………….

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξη μου ως εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) και η αρ. 2417/8.11.2018 Προκήρυξη Εκλογών.

 

Αθήνα, …./…./2018

 

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

ID: 
1337
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 13-11-2018