Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 4813

Προς                                                                                                                       

Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π.                                                                                                

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

                                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την Ανάδειξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.τ.Ε.Π.)

ΣΤη συνελευση του ΤΜΗΜΑτοσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

της ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017).
  2. Την με αριθμό 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθμό 191014/Ζ1/13.11.2017 (ΦΕΚ  3969/ τ. Β’/13.11.17).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 /τ. Α’ /03.08.2021).
  4. Την με αριθμό 147084/Ζ1/16.11.2021 «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 5364/τ. ’ / 19.11.2021).
  5. Το γεγονός ότι η θητεία του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έληξε στις 30.11.2021.

 

Αποφασίζει

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για θητεία ενός έτους, οι οποίες θα λάβουν χώρα την                                        Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα από 12:00 έως 14:00 μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο.

Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υποβάλλονται έως και την 7η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00  στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email της Γραμματείας: econ@aueb.gr).

Β. Εκλογικό Σώμα

Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Γ. Εκλογική Διαδικασία

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, και αποτελείται από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, δια της Γραμματείας του Τμήματος και πρωτοκολλούνται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής.

Ο Πρόεδρος

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

*

 

Καθηγητής Γεώργιος Αλογοσκούφης

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στην Υπηρεσία

 

Κοινοποίηση:

- Διεύθυνση Διοικητικού

- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

- Σχολή Οικονομικών Επιστημών

- Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 

  •  

Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη Συνέλευση Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα : ………………………………………………………………………………...

Όνομα μητέρας : ………………………………………………………………………………

Ιδιότητα : ………………………………………………………………………………………

Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ………………

Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………………………………

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξη μου ως εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) και η Προκήρυξη Εκλογών.

 

(Τόπος), ..…./…./2022

Η Δηλούσα

 

……………………….

(Υπογραφή)

ID: 
3278
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-12-2021