Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Προς:                                                                          

Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π.                                                        

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 4143

                                                           

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την αρ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
  3. Την αρ. Β’ Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,
  4. Το γεγονός ότι η θητεία του εκπροσώπου των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ λήγει στις 30-11-2019

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για ετήσια θητεία, από 01-12-2019 έως 30-11-2020.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 21η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 22α Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, και αποτελείται από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή δια της Γραμματείας του Τμήματος και πρωτοκολλώνται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος.

 

Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης υποβάλλονται έως και την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: Αίτηση Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

Β. Εκλογικό Σώμα: Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α. αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και των Υπουργικών Αποφάσεων  153348/Ζ1/15-9-2017 και 191014/Ζ1/13-11-2017.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

Καθηγήτρια ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο

 

Κοινοποίηση:

- Δ/νση Διοικητικού

- Σχολή Οικονομικών Επιστημών

- Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 

- Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη Συνέλευση Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα : ………………………………………………………………………………...

Όνομα μητέρας : ………………………………………………………………………………

Ιδιότητα : ………………………………………………………………………………………

Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ………………

Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………………………………

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξη μου ως εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) και η Προκήρυξη Εκλογών.

(Τόπος), ..…./…./2019

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

 

……………………….

(Υπογραφή)

 

ID: 
1940

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2019