Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

Προς:                                                                          

Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π.                                                       

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1855

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 26 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (Α’ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
  3. Την αρ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017).
  4. Την αρ. 191014/Ζ1/13-11-17 (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Αποφασίζει

την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη

ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.ΕΠ. για τη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για ετήσια θητεία, από 01/12/2018 έως 30/11/2019.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 22η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 έως τις 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 23η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη από ώρα στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, και αποτελείται από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, δια της Γραμματείας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και πρωτοκολλώνται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής.

 

Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας υποβάλλονται έως και την 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας: Αίτηση Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

 

Β. Εκλογικό Σώμα: Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από το σύνολο των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και των Υπουργικών Αποφάσεων 153348/Ζ1/15-9-17 και 191014/Ζ1/13.11.17.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

*

Καθηγητής ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

 

Κοινοποίηση

- Δ/νση Διοικητικού

- Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

Συνημμένα

- Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας εκπροσώπων στη Συνέλευση Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα : ………………………………………………………………………………...

Όνομα μητέρας : ………………………………………………………………………………

Ιδιότητα : ………………………………………………………………………………………

Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ………………

Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………………………………

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξη μου ως εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) και η αρ. 2204/11.10.2018 Προκήρυξη Εκλογών.

 

 

Αθήνα, …./…./2018

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

 

……………………….

(Υπογραφή)

ID: 
1300
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-10-2018