Προκήρυξη εκλογών για την Ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

 

Προς                                                                                                                      

Τα μέλη ΔΕΠ και τα μέλη ΕΤΕΠ                                                                   

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης         

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών   

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2018  

Αρ. Πρωτ. 100

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την Ανάδειξη ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 της Σχολής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

H Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι., και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
  3. Την υπ’αρ. 4734/29-06-2018 Πράξη του Πρύτανη με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του κ. Τσιώνα Ευθυμίου, σε θέση Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με θητεία από 01.07.2018-30.11.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 412/20.07.2018)
  4. την με ημερομηνία 6136/11-9-2018 επιστολή του Καθηγητή κ. Ευθυμίου Τσιώνα, με την οποία υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,
  5. Την υπ’αρ. 6472/24-09-2018 Πράξη του Πρύτανη με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη παραίτηση του κ. Ευθυμίου Τσιώνα από τη θέση μέλους ΔΕΠ, της βαθμίδας του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, από 24.09.2018, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης παραίτησής του
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018 (Α’142) σύμφωνα με τις οποίες oι θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους,

 

αποφασίζει

 

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Aναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για θητεία από 01/12/2018 έως 31/08/2020.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη στις 7 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 πμ έως 13.00 στην Αίθουσα Δ4 στον 4ο όροφο της Πτέρυγας  Δεριγνύ του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 8ηη Νοεμβρίου2018 ημέρα Πέμπτη από ώρα 11.00 πμ έως 13.00 στην στον 4ο όροφο της ΠτέρυγαςΔεριγνύ του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι μέχρι τις 31η Οκτωβρίου και η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Α. Υποψηφιότητες

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία από 01/12/2018 έως 31/08/2020.  Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

 

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης υποβάλλονται έως και την 26η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στον Κοσμήτορα μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου.

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας

 

Β. Εκλογικό Σώμα

Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Τ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης  ομάδας. 

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και της Υπουργικής Απόφασης  153348/Ζ1/15-9-17.

 

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

*

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Σχολής

 

Κοινοποίηση:

- Πρύτανη του Ο.Π.Α., κ. Ε. Γιακουμάκη, Καθηγητή

- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

- Γραμματεία Συγκλήτου

- Δ/νση Διοικητικού

- Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 

Συνημμένο

- Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα : ………………………………………………………………………………...

Όνομα μητέρας : ………………………………………………………………………………

Ιδιότητα : ………………………………………………………………………………………

Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ………………

Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………………………………

 

Υποβάλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) άρθρο 23 και η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 100/9-10-2018  Προκήρυξη Εκλογών.

 

Με την παρούσα επισυνάπτω:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας.

 

Αθήνα, …./…./2018

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

……………………….

(Υπογραφή)

ID: 
1235

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020