Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Ψ1ΨΦ469Β4Μ-ΨΑ7

ΑΔΑ: Ψ1ΨΦ469Β4Μ-ΨΑ7

Ο Πρύτανης/The Rector

Αθήνα : 01-12-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 10506

Προς: Φοιτητές/Φοιτήτριες Α’, Β’ και Γ΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 29,42,43,76 και 413 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-07-2022 τ.Α’), «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,

2. Τη με αριθμό 119929/Ζ/30.09.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα»,

3.   Τη με αριθμό 123024/Ζ1/06.11.2022, (ΦΕΚ 5220/07-10-2022 τ.Α’) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι»,

4. Το με αριθμό 141011/ Ζ1/14.11.2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση της με αριθμό 123024/Z1/6.10.2022 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220)»,

5. Τα άρθρα 76, 77, 78, 79 και 80 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/23-09-2020 τ.Α΄) περί ψηφιακής διαφάνειας και υποχρεώσεις ανάρτησης πράξεων στο διαδίκτυο,

6. Τη με αριθμό 5204/11.11.2021 (ΦΕΚ 5244/12-11-2021 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»,

7.     Τη με αριθμό 147084/Ζ1/16.11.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5364/19-11-2021 τ.Β’) «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»,

8. Τη με αριθμό 108159/Ζ1/21.08.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ: 677/28-08-2020) Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του κ. Δημητρίου Μπουραντώνη, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη θητεία, από 01-09-2020 έως 31-08-2024.

 

Αποφασίζει

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία έως 31/12/2023.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία θα επαναληφθεί με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β΄/07.10.2022).

Την οργάνωση και εποπτεία των εκλογών αναλαμβάνει το Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων.

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του/της εκπροσώπου των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι/όλες οι φοιτητές/φοιτήτριες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση infotech@aueb.gr. Το μήνυμα πρέπει να έχει θέμα «Υποψηφιότητα για Εκπροσώπηση στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής» και το κείμενο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, τον Αριθμό Μητρώου του/της υποψηφίου/ας, το όνομα του Τμήματός του/της καθώς και τον κύκλο σπουδών του/της. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59.

Β. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, β) το σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ., και γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά τα οποία οργανώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.

Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος Πληροφορικής και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Μητρώου φοιτητή/φοιτήτριας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα και τον κύκλο προγράμματος σπουδών που φοιτά ο εκλογέας (πρώτο, δεύτερο ή τρίτο). Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή και δύνανται να αναρτώνται ανωνυμοποιημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Η Εφορευτική Επιτροπή με απόφασή της αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

Γ. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω ειδικού πληροφοριακού (σύστημα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ»)του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων ανά κύκλο σπουδών.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Πρύτανη, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών/φοιτητριών που απαρτίζουν το εκλεκτορικό σώμα, εξαιρουμένων όσων φοιτητών/φοιτητριών έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών/φοιτητριών κατά τον χρόνο διενέργειας της κλήρωσης. Αν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης επαναλαμβάνεται εκ νέου και από την κληρωτίδα εξαιρούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που αρνήθηκαν ή δήλωσαν κώλυμα ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψηφίους εκπροσώπους.

Με απόφασή της η Εφορευτική Επιτροπή ορίζει ένα από τα μέλη της, ως Διαχειριστή της Εκλογικής Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής

 ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών της, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η Εφορευτική Επιτροπή οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής στο πληροφοριακό σύστημα ΖΕΥΣ, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη.

Δ. ΕΚΛΟΓΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ –ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Ο αριθμός των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε τις εκατό (15%) του συνόλου των μελών ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος. Βάσει του παραπάνω ποσοστού και λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό μελών ΔΕΠ του Τμήματος 22 προκύπτουν συνολικά τρείς (3) εκλόγιμες θέσεις των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών (22 Χ 0,15 = 3,3 à 3) στη Συνέλευση και για τους τρείς κύκλους σπουδών. Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά εκλογέα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου και έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους και από τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Ε. ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας, το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εισάγει το απαραίτητο Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας προκειμένου το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα ανά κατηγορία. Η Εφορευτική Επιτροπή μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος.

Η Εφορευτική Επιτροπή για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ ελάχιστον: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος/υποψήφια, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και ε) οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος/υποψήφια, η τελική κατάταξη των υποψηφίων και ο υποψήφιος/υποψήφια ή οι υποψήφιοι που εκλέγεται/ονται. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και υποβάλλεται προς τον Πρύτανη για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ.

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν

 ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής .

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα προκήρυξη των εκλογών να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής και να κοινοποιηθεί στους φοιτητές/φοιτήτριες και των τριών κύκλων σπουδών του Τμήματος.

 

 

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

Συνημμένο:

- Αίτηση Υποψηφιότητας

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα

 

Προς: Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής

 

 

 

 

                          ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

                 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

ΤΜΗΜΑ:

………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

EMAIL:

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….

Με την παρούσα αίτηση υποβάλλω την υποψηφιότητά μου για εκπροσώπηση στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας σύμφωνα με την Προκήρυξη Εκλογών του Τμήματος.

 

                    Αθήνα, …../…../2022

 

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα

ID: 
3702
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-12-2022