Πράξη Συγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 04/09/2019 έως 30/11/2019