Πράξη Ανασυγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01/12/2019 έως 31/08/2020