Το ΟΠΑ για το Περιβάλλον

 

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), το πρόγραμμα της ανακύκλωσης αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της περιβαλλοντικής του πολιτικής. Το ΟΠΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και με άλλους ιδιωτικούς φορείς εφαρμόζει διαδικασίες για τη συγκέντρωση και τη καταγραφή υλικών προς ανακύκλωση, όπως: χαρτί, βιοαπόβλητα, γραφίτη, μελανοδοχεία κτλ. Πιο συγκεκριμένα, από το ΟΠΑ ανακυκλώθηκαν τα παρακάτω υλικά για το έτος 2022:   

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ανακύκλωση 2022

Α/Α

Περιγραφή

Κιλά

1

Χαρτί

380

2

Βιοαπόβλητα

13.060

3

Κασέτες γραφίτη

278

4

Μελανοδοχεία

81

5

Λαμπτήρες

104

6

Μπαταρίες

48

 

Η ανακύκλωση αποτελεί σημαντική δράση για την κοινωνία, καθώς η διάσωση ενός υλικού - που ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει άχρηστο - δεν έχει χάσει την αξία του και μπορεί ακόμα να αξιοποιηθεί με άλλη χρήση. Έτσι, αντί να το απορρίψουμε στο περιβάλλον, το επιστρέφουμε στον οικονομικό κύκλο, επιτυγχάνοντας προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Παράλληλα το ΟΠΑ αναπτύσσει με την βοήθεια της τεχνολογίας διαδικασίες που μειώνουν ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του, όπως αυτή της ηλεκτρονικής υπογραφής και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (Πάπυρος). Μεγάλες ποσότητες χαρτιού δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούνται γιατί ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά οι διαδικασίες πρωτοκόλλησης και ανταλλαγής ενημερωτικών εγγράφων.

Το 2010 ολοκληρώθηκε η μετάβαση του συστήματος θέρμανσης του Πανεπιστημίου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο λόγω της χαμηλότερης έντασης διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Η αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με νέους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κατηγορίας Α σε όλα τα κτήρια του ΟΠΑ επέφερε μείωση κατά ποσοστό 82% στις  εκπομπές ρύπων που αποδίδονται στη χρήση των.

Το ΟΠΑ έχει ξεκινήσει  μελέτη για εφαρμογή πράσινων οροφών σε κτίρια του, καθώς οι πράσινες οροφές συμβάλλουν στην  προσπάθεια δημιουργίας δροσιάς και οξυγόνου στις μεγαλουπόλεις  χωρίς να επιβαρύνουν ενεργειακά. Στις διαδικασίες που σχεδιάζονται προβλέπεται και η αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων κουφωμάτων.

Ενσωμάτωση οικολογικών κριτηρίων στις αγορές εξοπλισμού, ώστε τα προμηθευόμενα είδη να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, και η χρήση τους να μην προκαλεί καταστροφές στην φύση

Έχει συσταθεί  Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής  για την σύνταξη Κώδικα  Περιβαλλοντικής Δεοντολογίας που θα  εφαρμόζεται από όλη την Κοινότητα.

Την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 και ώρα 16:00 - 21:00 διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέδριο με θέμα "Ενεργειακή Μετάβαση - Κλιματική Αλλαγή: Σωτηρία ή ολοκαύτωμα του πλανήτη".

Τελευταία ενημέρωση: 09-11-2023