Νέα ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη Συγκλήτου του ΟΠΑ

Προς                                                                                                                    

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π.                                                                                                  

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 7114

                                                                               

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017), όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμό 191014/Ζ1/13-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/τ.Β’/ 13-11-2017),
  3. Την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 6757/29-10-2019, Προκήρυξη εκλογών στις 19/11/2019, για την ανάδειξη των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)  στη Σύγκλητο  του Πανεπιστημίου,
  4. Την με ημερομηνία 10/11/2019, Απόφαση Συγκλήτου για αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου από Δευτέρα 11/11/2019 έως και Κυριακή 17/11/2019, διάστημα κατά το οποίο είχαν προγραμματιστεί οι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εκλογών διαδικασίες ορισμού εφορευτικής επιτροπής και υποβολής υποψηφιοτήτων, οι οποίες  ως εκ τούτου δεν ολοκληρώθηκαν.

Αποφασίζει

Προκηρύσσει εκ νέου εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2019 έως 30/11/2021.

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η οποία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 27η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, και αποτελείται από μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, δια του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων και πρωτοκολλούνται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής.

 

Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του Ο.Π.Α.

υποβάλλονται έως και την 21η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων, μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

 

Β. Εκλογικό Σώμα

Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου στη Σύγκλητο του Ο.Π.Α. αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ε.ΔΙ.Π.  του Ο.Π.Α.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και των Υπουργικών Αποφάσεων  153348/Ζ1/15-9-17 και 191014/Ζ1/13-11-2017.

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

Kοινοποίηση:

- Γραμματεία Συγκλήτου

- Δ/νση Διοικητικού

 

ID: 
2002

Τελευταία ενημέρωση: 25-11-2019