Νέα ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στη Σύγκλητο του ΟΠΑ

Προς                                                                                                                    

Τα μέλη E.E.Π.                                                                                                    

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 7132

                                                                               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017), όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμό 191014/Ζ1/13-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/τ.Β’ /13-11-2017),
  3. Την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 6630/21-10-2019, προκήρυξη εκλογών στις 12/11/2019, για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου,
  4. Την με ημερομηνία 10/11/2019, Απόφαση της Συγκλήτου για αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου από Δευτέρα 11/11/2019 έως και Κυριακή 17/11/2019, διάστημα κατά το οποίο είχε προγραμματιστεί η διεξαγωγή εκλογών των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, οι οποίες ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν.

 

 

Αποφασίζει

Προκηρύσσει εκ νέου εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. για τη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2019 έως 30/11/2021.

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, η οποία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη, ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 29η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με την με αριθμό πρωτ.: 6895/5-11-2019 Απόφαση Πρύτανη.

 

 Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες έχουν ήδη κατατεθεί.

 

Β. Εκλογικό Σώμα

Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου στη Σύγκλητο του Ο.Π.Α. αποτελείται από το σύνολο των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  του Ο.Π.Α.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και των Υπουργικών Αποφάσεων  153348/Ζ1/15-9-17 και 191014/Ζ1/13-11-2017.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Συγκλήτου

- Δ/νση Διοικητικού

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

 

ID: 
1994

Τελευταία ενημέρωση: 21-11-2019