Κατάθεση προσφορών για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους χώρους του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6998/12-10-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003840874 2018-10-15,  το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη συμφωνητικού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους χώρους του Πανεπιστημίου», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 264, -284, -214, -215.

ID: 
1255

Τελευταία ενημέρωση: 15-10-2018