Κατάθεση προσφορών για την «προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης στα εξωτερικά κουφώματα σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 5680/21-10-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007522552 2020-10-21, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης στα εξωτερικά κουφώματα  σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 29/10/2020 και ώρα 2.00μ.μ. Επικοινωνίας: 210 8203284, -282, -214, -215.

ID: 
2562

Τελευταία ενημέρωση: 22-10-2020