Κατάθεση προσφορών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3383/24-5-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005016753, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης» μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι τη Δευτέρα 3 Ιουνίου και ώρα 14:30. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264, -215.

ID: 
1726

Τελευταία ενημέρωση: 28-05-2019