Κατάθεση προσφορών για την προμήθεια «ΠΣ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7660/10-12-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ006025435, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ΠΣ Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, -214, -264, -215.

 

ID: 
2061

Τελευταία ενημέρωση: 13-12-2019