Κατάθεση προσφορών για «Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας σε κτήρια του ΟΠΑ, για το έτος 2020», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 234/15-1-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ006168044, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας σε κτίρια του ΟΠΑ, για το έτος 2020», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ στο τηλέφωνο: 210-8203209.

ID: 
2115

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2020