Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου (ΠΣΦ)»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4075/9-09-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21PROC009182399, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου (ΠΣΦ)».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 16/09/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284, -214, -264, -215, -282 . Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων: τηλ.: 210 8203458

ID: 
3125
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 10-09-2021