Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) ενημερωτικών εντύπων και προσκλήσεων για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4354/2-7-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005210076, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια (δημιουργία και εκτύπωση) ενημερωτικών εντύπων και προσκλήσεων για τις ανάγκες του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφορών, απαιτείται επίσκεψη εκ μέρους των υποψηφίων στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου, ώστε να λάβουν γνώση των διαθέσιμων δειγμάτων.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουλίου και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -215, -284, -264, -282.

ID: 
1778

Τελευταία ενημέρωση: 03-07-2019