Κατάθεση προσφορών για «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε ψύκτες του συστήματος κλιματισμού στις πτέρυγες Αντωνιάδου και Δεριγνύ του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3011/03-05-2018 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 18REQ003037756, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε ψύκτες του συστήματος κλιματισμού στις πτέρυγες Αντωνιάδου και Δεριγνύ του ΟΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 08/05/2018 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203 214, -284, -264.

 

ID: 
930

Τελευταία ενημέρωση: 04-05-2018