Κατάθεση προσφορών για «Ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακές δοκιμές στο φέροντα οργανισμό στο κτίριο επί των οδών Ευελπίδων 47 & Λευκάδος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 3190/15-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 21PROC008925546, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακές δοκιμές στο φέροντα οργανισμό στο κτίριο επί των οδών Ευελπίδων 47 & Λευκάδος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Παρασκευή 23/07/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203215, -284, -264, -214, -282.

 

ID: 
3086
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 15-07-2021