Κατάθεση προσφορών για «Δικτυακή καλωδιακή υποδομή στα εργαστήρια του 3ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 7209/21-11-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005897915, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Δικτυακή καλωδιακή υποδομή στα εργαστήρια του 3ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282.

Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις, απαραίτητα κατόπιν επικοινωνίας (κα Ελένη Σπυροπούλου τηλέφωνο: 210-8203 900) και να προβούν σε επιτόπια εξέταση των θέσεων της εγκατάστασης του εξοπλισμού και των διαδρομών της καλωδίωσης, να κάνουν εκτίμηση του απαιτούμενου μήκους της καλωδίωσης, και να γνωρίσουν όλες τις τοπικές συνθήκες και τις τυχόν ιδιαιτερότητες των εργασιών.

ID: 
2000
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 22-11-2019