Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Αριθμ. Πρωτ: 1575/28-08-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

 

Η Συνέλευση του Τμήματος (14η συνεδρίαση/18-5-2017) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα γίνουν με εξέταση στα παρακάτω μαθήματα:

 

 • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
 • Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα.
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων.

 

Η κατάταξη γίνεται στο Α’ εξάμηνο σε όλες τις περιπτώσεις. Στους επιτυχόντες θα αναγνωριστούν τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται με την Φ1/192329/Β3-16-12-2013 Υπουργική Απόφαση, σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (200x0,12=24 - δηλαδή 24 άτομα).
 

Οι ενδιαφερόμενοι όλων των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2017, συνυποβάλλοντας τα εξής: 
 • Αντίγραφο Πτυχίου.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 Η ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για τα εξεταζόμενα μαθήματα έχει ως εξής:
 
Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά & Οικονομικά Προβλήματα

 

1. «Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα», Ε.Γ. Καβουσανός, Εκδόσεις Μπένου, 2012. Ύλη: Όλα τα κεφάλαια

2. «Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά – Θεωρία και Εφαρμογές», Τόμος Α’ και Β’, Α.Π. Ξεπαπαδέας, Εκδόσεις Gutenberg, 2007. Ύλη: Όλα τα κεφάλαια του Τόμου Α’ και από τον Τόμο Β’: 1, 2, 4 και 6.1, 6.2, 6.3

3. Strang, G., «Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές», Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2008. Ύλη: Κεφ. 1 (πλην παραγράφου 1.7), Κεφ. 2 (πλην παραγράφου 2.5), Κεφ. 3 (πλην παραγράφου 3.5), Κεφ. 4 (ολόκληρο) και Κεφ. 5 (πλην παραγράφων 5.5 – 5.6)

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Σύγγραμμα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Δ. Γκίκας, Αφρ. Παπαδάκη, Γ. Σιουγλέ, Ε. Δεμοιράκος και Χ. Τζόβας Ε’ έκδοση, 2016)
Εξεταστέα Ύλη: Κεφάλαια 1-8

 

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

 1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

  • Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων
  • Οικονομική διεύθυνση και οι αρμοδιότητές της. Στόχοι της επιχείρησης (μεγιστοποίηση του πλούτου, έναντι κερδών). Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική διακυβέρνηση, το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης. Το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης, υπόσταση της επιχείρησης και συνέπειές της, θέματα φορολογίας
  • Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός και μελλοντικές λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, ταμειακές ροές)
  • Οριζόντια και Κάθετη Ανάλυση των χρηματοοικονομικών / λογιστικών καταστάσεων και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών (δείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας, ρευστότητας, μόχλευσης, επένδυσης ή αγοράς). Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δυσχερειών.
    
 2. Κόστος Κεφαλαίου
  • Κόστος (Κοινού και Προνομιακού) Μετοχικού Κεφαλαίου – Υποδείγματα του Gordon, αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και πριμ επί του κόστους ομολογίας
  • Κόστος Παρακρατηθέντων Κερδών
  • Κόστος Ομολογιών
  • Συνολικό ή Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου
  • Οριακό Κόστος Κεφαλαίου της Εταιρείας
    
 3. Κεφαλαιακή Διάρθρωση – Λειτουργικός και Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
  • Ξένα ή Ίδια Κεφάλαια;
  • Ανάλυση Νεκρού Σημείου
  • Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και Βαθμού Μόχλευσης Εταιρείας (Λειτουργικού, Χρηματοοικονομικού και Συνολικού)
    
 4. Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
 • Επίδραση Δανείων στην Τιμή των Μετοχών (ή στο κόστος Κεφαλαίου)
 • Το πρόβλημα της επιλογής κεφαλαίων χρηματοδότησης
  1. Προσέγγιση των καθαρών εσόδων,
  2. Παραδοσιακή προσέγγιση,
  3. Προσέγγιση των καθαρών λειτουργικών εσόδων,
  4. Προσέγγιση των Modigliani και Miller (ΜΜ) και κερδοσκοπική αντιστάθμιση (arbitrage), Άρση των υποθέσεων ΜΜ (συνέπειες του κινδύνου πτώχευσης, του κόστους αντιπροσώπευσης, της φορολογίας), επιτόκια προεξόφλησης.
 • Επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη ανά μετοχή
 • Σχεδιασμός βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης
 1. Μερισματική Θεωρία και Πολιτική
 • Εισαγωγή στο θέμα. Ορισμός του Προβλήματος
 • Υψηλά ή Χαμηλά Μερίσματα;
 • Επίδραση της μερισματικής πολιτικής στο μέτοχο και στην εταιρεία
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη μερισματική πολιτική της εταιρείας
 1. Τρόποι Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Μέσω μετρητών, κεφαλαιοποίησης υπεραξίας πάγιων στοιχείων, αποθεματικών, μερισμάτων
 • Προσαρμογή της νέας τιμής των μετοχών και της τιμής του δικαιώματος για διάφορους τρόπους αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
 • Προσαρμογή στην τιμή από διάσπαση (stock split) και από σύμπτυξη (reverse stock split) της μετοχής
 1. Κεφάλαιο κίνησης
 • Χρηματοδοτική πολιτική και ανάγκες μιας επιχείρησης
 • Συνολικό-καθαρό κεφάλαιο κίνησης και ανακύκλωση του, παράγοντες που το προσδιορίζουν
 • Λόγοι πού συμβάλουν σε υψηλό καθαρό κεφάλαιο κίνησης και λόγοι ανεπάρκειας του, κυριότερες πηγές κεφαλαίου κίνησης
 • Ρευστότητα – Αποδοτικότητα – Αβεβαιότητα
 1. Διοίκηση Αποθεμάτων
 • Παράγοντες που καθορίζουν το ύψος των αποθεμάτων πρώτων υλών, ημικατεργασμένων προϊόντων, ετοίμων προϊόντων
 • Ποσότητα Οικονομικής Παραγγελίας
 • Επιμέρους κόστη του κόστους διατήρησης των αποθεμάτων
 • Ανάλυση του κόστους αποθεμάτων με και χωρίς αποθέματα ασφαλείας
 • Αποθέματα ασφαλείας και άριστο επίπεδο τους
 • Σημείο παραγγελίας
 1. Πιστωτική Πολιτική
 • Εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων
 • Παράγοντες πιστωτικής πολιτικής
 • Εμπορική  / ποσοτική έκπτωση
 • Εναλλακτικοί όροι πώλησης
 • Χαλάρωση των πιστωτικών όρων με επιμήκυνση της πιστωτικής περιόδου, με αύξηση της έκπτωσης
 • Πολιτική είσπραξης
 • Πιστωτικός κίνδυνος και στάδια αξιολόγησης του
 • Πηγές πληροφοριών και ανάλυση τους με χρήση αριθμοδεικτών
 • Αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων
 1. Διοίκηση Χρηματικών Διαθεσίμων
 • Ταμειακό πρόγραμμα ή ταμειακός προϋπολογισμός
 • Στάδια κατάρτισης του προϋπολογισμού
 • Κίνητρα για την κατοχή μετρητών (κατά την οικονομική θεωρία του Keynes)
 • Η ροή των χρηματικών διαθεσίμων
 • Εισερχόμενα και εξερχόμενα μετρητά και επιταγές
 • Άριστο επίπεδο μετρητών και άριστου ύψους των χρηματικών διαθεσίμων
 1. Διοίκηση Προσωρινών Επενδύσεων (Χρεογράφων)
 • Βασικοί λόγοι για την διατήρηση προσωρινών επενδύσεων
 • Προσωρινές ή βραχυχρόνιες επενδύσεις
 • Επισκόπηση της αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
 • Εταιρείες συλλογικών επενδύσεων
 • Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αμοιβαίων κεφαλαίων
 • Πλεονεκτήματα που συγκεντρώνουν τα Α/Κ
 • Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους
 • Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία για την ύλη του μαθήματος (κατ’ αλφαβητική σειρά):
 • Αποστολόπουλος, Ι.Ν., Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοικήσεως, Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Δράκος, Α. και Καραθανάσης, Γ. Α., Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Μπένου.
 • Επίσκοπος, Α., Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων – Θεωρία και Πρακτική, Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από τη Γραμματεία
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017
ID: 
345

Τελευταία ενημέρωση: 28-08-2017