Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, T.E.I. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Αθήνα 13 Ιουνίου 2018

Αριθμ. Πρωτ. 1645

 

 

Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, T.E.I. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχων πτυχίων  ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών βάσει της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄) στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το Ακαδημαϊκό  Έτος 2018-2019

 

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 τ.Α.) και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16.12.2013 (ΦΕΚ 3185Β΄) και τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 74, του Ν.4485/2017 (Α΄ 114).

Τα τρία μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα κάτωθι:

 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
 2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
 3. Στατιστική Ι

Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών και οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2018. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα οριστούν σε επόμενη ανακοίνωση, μετά τις 15 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2018, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία,
 • Φωτοτυπία ταυτότητας,
 • Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή από το ΙΤΕ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι. ή Ανωτέρας Σχολής της αλλοδαπής.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018-2019

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Βασικές έννοιες της πολιτικής οικονομίας. Προσφορά, ζήτηση και αγορά. Ο ρόλος της κυβέρνησης. Θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Προσφορά, κόστος και παραγωγή. Μορφές αγοράς: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, Μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο. Αγορές συντελεστών παραγωγής. Φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Κίνδυνος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Προτεινόμενο σύγγραμμα: R. Bade, M. Parkin, Μικροοικονομική, εκδόσεις Rosili, 2010.
 • Εναλλακτικό σύγγραμμα 1: Κ. Βελέντζας, Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αριθμητικά παραδείγματα και εφαρμογές,  Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2011
 • Εναλλακτικό σύγγραμμα 2: Mankiw G., Αρχές της Οικονομικής, Τόμος Α, εκδόσεις  Τυπωθήτω, 2010.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, παράγωγος, ελαστικότητα, κυρτότητα, ακρότατα, ολοκλήρωμα. Συναρτήσεις δύο και περισσοτέρων μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, αλυσωτή και πλεγμένη παραγώγιση, Ιακωβιανές ορίζουσες, ισοσταθμικές, ρυθμός υποκατάστασης, ομογενείς συναρτήσεις. Εσσιανός και πλαισιωμένος Εσσιανός πίνακας, ακρότατα και ακρότατα με περιορισμούς, πολλαπλασιαστές Lagrange. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις. Εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Προτεινόμενο Σύγγραμμα: Η. Φλυτζάνης, Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, Εκδόσεις Γ.ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα 2015.
 • Εναλλακτικό Σύγγραμμα: Α.Chiang-Wainwright K., Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, τόμοι (Νέα Αναθεωρημένη εκδ.), Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Α και Β Αθήνα 2009.

ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

 1. Εισαγωγικές Έννοιες περιγραφικής στατιστικής: Πίνακες, Διαγράμματα κλπ.
 2. Παράμετροι Θέσεως, Διασποράς και Μορφής μίας κατανομής.
 3. Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων.
 4. Τυχαία Μεταβλητή: Ασυνεχής/Συνεχής τυχαία Μεταβλητή, Συνάρτηση Μάζας Πιθανότητας, Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας, από κοινού συναρτήσεις μάζας/πυκνότητας πιθανότητας.
 5. Θεωρητικές Κατανομής πιθανότητας: Ομοιόμορφη, Bernoulli, Διωνυμική, Poisson, Εκθετική, Βήτα, Κανονική κατανομή, χ2, student, F.
 6. Κατανομές Δειγματοληψίας.
 7. Εκτίμηση Σημείου: Μέθοδος Ροπών, Μέθοδος Μέγιστης Πιθανοφάνειας, Ιδιότητες Εκτιμητών.
 8. Εκτίμηση Διαστήματος: Για τον Μέσο, την Αναλογία, τις Διαφορές τους και για τη Διακύμανση.
 9. Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων: Μονόπλευροι και Δίπλευροι Έλεγχοι, Σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ, Δύναμη Ελέγχου, Τιμή Ρ.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Ε. Τσιώνας,  «Στατιστική με εφαρμογές στα Οικονομικά», Τόμοι Α' και Β', Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα., 2009.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

* H υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

ID: 
1040

Τελευταία ενημέρωση: 14-06-2018