Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι και κατόχων πτυχίων ανωτέρω σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα.

 

Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα:

1. Μικροοικονομική Ι

2. Μαθηματικά Ι

3. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

 

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων

Μικροοικονομική Ι

Εισαγωγικές έννοιες, βασικά εργαλεία, ζήτηση και προσφορά. Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, ελαστικότητες και θεωρία των επιλογών του καταναλωτή. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων: έσοδα, κόστος και μεγιστοποίηση κερδών. Θεωρία της προσφοράς κατά τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο. Μορφές αγοράς: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Στοιχεία θεωρίας παιγνίων. Αγορές συντελεστών παραγωγής Ι. Αγορά εργασίας, θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου και ο ρόλος των συνδικάτων. Αγορές συντελεστών παραγωγής ΙΙ. Αγορές κεφαλαίου και γης. Αβεβαιότητα, κίνδυνος και αγορές περιουσιακών στοιχείων. Οικονομική της ευημερίας. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto, στρεβλώσεις και αστοχίες της αγοράς. Φόροι, δημόσιες δαπάνες και ρυθμιστικές πολιτικές.Εισαγωγή στη γενική ισορροπία.

 

Μαθηματικά Ι

 1. Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα - διανύσματα, μήτρες, γραμμικά συστήματα, οικονομικές εφαρμογές.
 2. Εισαγωγή στους Διανυσματικούς Χώρους - Υπόχωροι, βάσεις και διαστάσεις, συντεταγμένες, χώροι εσωτερικών γινομένων.
 3. Σχέσεις και συναρτήσεις –μιας και πολλών μεταβλητών.
 4. Παράγωγος πραγματικής συνάρτησης μιας, οικονομικές εφαρμογές.
 5. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος.
 6. Προβλήματα βελτιστοποίησης: συναρτήσεις μιας και πολλών μεταβλητών.
 7. Δεσμευμένη βελτιστοποίηση: ένας και περισσότεροι περιορισμοί.
 8. Συγκριτική ανάλυση στο βέλτιστο-οικονομικές εφαρμογές.

 

Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

 1. Ιστορικό υπόβαθρο και εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • Πολιτικές και θεσμικές βάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (ΕΚΑΧ-ΕΚΑΕ-ΕΑΚ-ΕΟΚ).
 • Διεύρυνση και εμβάθυνση
 1. Πολιτικό σύστημα της ΕΕ: θεσμοί και λειτουργίες
 • Θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ε. Συμβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών, Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και διαθεσμική ισορροπία
 • Διαμόρφωση πολιτικής στην ΕΕ

 

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019. Η κατάταξη γίνεται στο Α’ εξάμηνο και στους επιτυχόντες θα αναγνωριστούν τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου , ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.)
 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού: συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση.

 

Συγγράμματα κατατακτήριων εξετάσεων

ID: 
1660

Τελευταία ενημέρωση: 17-04-2019