Έρευνα ικανοποίησης διδακτικού προσωπικού ΟΠΑ

Στο πλαίσιο του έργου  "Αναβάθμιση Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη Λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ" και ειδικότερα του ΠΕ.2: Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με την δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας, η Yπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ ανέπτυξε και εφάρμοσε τη διαδικασία "Έρευνα ικανοποίησης προσωπικού".

Στο διάστημα 06 - 13.11.2023 διεξήχθη σχετική έρευνα στο διδακτικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται εδώ Έρευνα_ικανοποίησης_διδακτικού_προσωπικού_2023.pdf