Εκθέσεις Πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και της πρώην Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ειδικότερα, τα οκτώ (8) ΠΠΣ του ΟΠΑ πιστοποιήθηκαν πετυχαίνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολόγηση στην κλίμακα επίδοσης. Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για πέντε έτη.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης
Πληροφορικής (Έκθεση Πιστοποίησης, Έκθεση Παρακολούθησης) 17-7-2019 έως 30-9-2024
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Έκθεση Πιστοποίησης, Έκθεση Παρακολούθησης) 17-7-2019 έως 30-9-2024
Οικονομικής Επιστήμης (Έκθεση Πιστοποίησης, Έκθεση Παρακολούθησης) 17-7-2019 έως 30-9-2024
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Έκθεση Πιστοποίησης, Έκθεση Παρακολούθησης) 10-9-2019 έως 9-9-2024
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Έκθεση Πιστοποίησης, Έκθεση Παρακολούθησης) 10-9-2019 έως 9-9-2024
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  (Έκθεση Πιστοποίησης, Έκθεση Παρακολούθησης) 29-5-2020 έως 28-5-2025
Στατιστικής (Έκθεση Πιστοποίησης, Έκθεση Παρακολούθησης) 29-5-2020 έως 28-5-2025
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Έκθεση Πιστοποίησης, Έκθεση Παρακολούθησης) 29-5-2020 έως 28-5-2025