Εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδ. έτος 2022-2023 - Κατάθεση δικαιολογητικών για ολοκλήρωση εγγραφής

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων  από σοβαρές παθήσεις που ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρέπει οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου το χρονικό διάστημα 19/09/2022 μέχρι και 26/09/2022 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00) αυτοπροσώπως ή εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. 

  • Αίτηση εγγραφής επιτυχόντων 2022 (αρχείο pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr)
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.
  • Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή για οιονδήποτε λόγο, η εγγραφή πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης και των παραπάνω δικαιολογητικών απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είτε με ταχυδρομική αποστολή. Κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής, στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει, είναι ακριβή και αληθή.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ID: 
3591
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 19-09-2022