Εγγραφές των εισαγόμενων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδ. έτος 2020-2021

Αθήνα,14 Οκτωβρίου 2020

 

Εγγραφές των εισαγόμενων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδ. έτος 2020-2021

 

Οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 15/10/2020 μέχρι και 22/10/2020.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (στοιχεία επικοινωνίας Γραμματειών Τμημάτων, https://www.aueb.gr/el/contactsopa) ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με  ταχυδρομική αποστολή των απαραίτητων εγγράφων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής:

 

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (για το υπόδειγμα της Αίτησης εγγραφής - Υπεύθυνης δήλωσης πατήστε εδώ)  
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πρωτότυπο τίτλο απόλυσης Λυκείου της αλλοδαπής
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, έτσι όπως κατατέθηκε στην επιτροπή επιλογής
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

 

 

Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: Αποτελέσματα εισαγωγής και διαδικασία εγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ID: 
2541

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2020