Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδ. έτους 2017-2018 από 8/11/2017 έως 20/11/2017

   Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

 
 

Εγγραφές εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδ. έτους 2017-2018 από 8/11/2017 έως 20/11/2017

 
 

Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 8/11/2017 μέχρι και 20/11/2017, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 – 14:00  και Παρασκευή 11:00 – 13:00.
 
Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να  υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:
 
      α)  Αίτηση εγγραφής
      β)  Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης
      γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
      δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας
      ε) Τέσσερις  (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 
Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ID: 
512
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2017