Δημοσίευση σε ΦΕΚ η εκλογή Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών και του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης