Διακήρυξη Νο 213/2021 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 213/2021 με Αρ. Πρωτ.327/26-1-2021 για την «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών»

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 1/03/2021 και ώρα 14.00.

Ο διαγωνισμός/αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 5/3/2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00.π.μ.

ID: 
2747

Τελευταία ενημέρωση: 23-02-2021