Διαδικασία και δικαιολογητικά για φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Αθήνα, 26  Μαΐου 2021

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (14η συνεδρίαση/21-5-2021 Θέμα 3: Διενέργεια Εξετάσεων Περιόδου Ιουνίου 2021), οι φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη από COVID-19, όπως προσδιορίζονται  στην ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (Β’4011) μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους και προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών, να εξεταστούν εξ αποστάσεως σε μαθήματα που η εξέταση γίνεται με φυσική παρουσία.

Η ηλεκτρονική αίτηση  και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω θα υποβληθούν στον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του έως 02.06.2021  και θα αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή από ομάδα που αυτός θα ορίσει προς τούτο. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος για την αποδοχή ή μη του αιτήματος τους, μέχρι 09.06.2021. Οι φοιτητές που θα εξαιρεθούν της εξέτασης με φυσική παρουσία θα ενημερωθούν από τον διδάσκοντα του μαθήματος για τον τρόπο και χρόνο της εξέτασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αποστολή από τον ιδρυματικό λογαριασμό (xxxxx@aueb.gr), στον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος τους ή το νόμιμο αναπληρωτή του  ηλεκτρονικού μηνύματος – αίτησης στο οποίο να αναφέρονται:

  • Τα πλήρη στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Αρ. Μητρώου Φοιτητή)
  • Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν με εναλλακτικές μεθόδους εξέτασης χωρίς φυσική παρουσία στους χώρους του Ιδρύματος

με την επισύναψη  ή αποστολή σε κλειστό φάκελο:

  • Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses      ή Υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία να δηλώνουν την ομάδα/ες αυξημένου κινδύνου στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την  ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (Β’4011) και
  • Βεβαίωση ειδικευμένου Ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με πιστοποίηση της βαρύτητας της και της ένταξης της σε κάποια κατηγορία ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 της παραπάνω ΚΥΑ, στην οποία  εντάσσεται η περίπτωση του αιτούντος φοιτητή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
2985

Τελευταία ενημέρωση: 26-05-2021