Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/13002-21

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/13002-21

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13002-21/30.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 97ΝΨ469Β4Μ-92Ρ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CIRRICULUM DEVELOPMENT IN DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE/ DS& AI», με κωδικό 11313301 (κωδικός θέσης 3133-ΜΠ1), που χρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου:

«Συμμετοχή στην οργάνωση περιεχομένου νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και  προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση των εκπαιδευτών (train the trainers) και καθοδήγησή τους, στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας: WP1 (Identification of similar curricula and needs assessment in the subject area), WP2 (Capacity-building and Curricula development, WP3 (Academic staff training and preparation for delivery), WP4 (Accreditation and delivery of the courses), WP5 (Quality Assurance & Monitoring), WP6 (Dissemination and Exploitation), και WP7 (Management & Coordination

Σύμφωνα με την απόφαση της 88ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 26/04/2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΜΛ469Β4Μ-ΦΙ6), επιλέχθηκε η πρόταση της παρακάτω υποψηφίας:

 

  1. Μαριάννας Σκιαδά (Αρ. Πρωτ. Αίτησης: 11313301/13784-21)

 

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 29/04/2021 έως και τις 04/05/2021. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
2937
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022