Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/42772-20

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/42772-20

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/42772-20/04.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΑΔΑ: 602Ρ469Β4Μ-ΔΔΡ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELSDETEM», με κωδικό 11320601 (κωδικός θέσης 3206-ΤΥ1), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου:

«Υποστήριξη στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση του έργου και στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα: στην οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας, στην προετοιμασία παραδοτέων, τελικών δημοσιεύσεων, τετραδίων εργασίας, και στην υποστήριξη με χρήση λογισμικών της διαχείρισης και της τεχνικής υποστήριξης  του σχετικού έργου, στο πλαίσιο των ενοτήτων εργασίας ΕΕ3: (Εμπειρικές Εφαρμογές), ΕΕ4: (Διάχυση Αποτελεσμάτων του έργου), και ΕΕ5: (Διαχείριση και Διοίκηση του έργου)»

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 75ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 13/01/2021 (ΑΔΑ: ΨΣ7Κ469Β4Μ-Υ9Δ), επιλέχθηκε η πρόταση της παρακάτω υποψηφίας:

 

  1. Eλισσάβετ Δελατόλα (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 11320601/46462-20)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
2735
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022