Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/18614-21

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/18614-21

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/18614-21/17.05.2021, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 95ΚΒ469Β4Μ-ΖΒΡ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE, με κωδικό 11255701 (κωδικός θέσης 2557-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου:

 

«Διάσπαση της εισοδηματικής ανισότητας και φτώχειας στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας περιφερειακά και χωρικά κριτήρια διαχωρισμού με τη χρήση μικρο-δεδομένων από τις Έρευνες Οικογενειακού Προϋπολογισμού και EU-SILC με στόχο την ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης της ανισότητας και φτώχειας στην Ελλάδα μετά την μεταπολίτευση, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (WP6), και εκπόνηση παρουσιάσεων των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 9 (WP9)»

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 91ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 09/06/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΛΤ469Β4Μ-Π6Υ), επιλέχτηκε η πρόταση της παρακάτω υποψηφίας:

 

  1. Ελένης Καναβιτσά (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 11255701/20508-21)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
3025
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022