Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/17264-21

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/17264-21

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/17264-21/27.04.2021, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΠΑ3469Β4Μ-ΠΨΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ECLIPSE-RESISTANT NETWORK OVERLAYS FOR FAST DATA DISSEMINATION», με κωδικό 11328601 (κωδικός θέσης 3286-ΠΤ1), για την εκτέλεση του έργου:

«Έρευνα σε μεθόδους διάδοσης δεδομένων σε κατανεμημένα συστήματα μεγάλου μεγέθους με περισσότερους από 1000 κόμβους (Task T4), υλοποίηση τέτοιων μεθόδων σε εξομοιωτή, και εκτέλεση πλήθους πειραμάτων για την ενδελεχή μέτρηση των επιμέρους αποδόσεών τους (Task T6). Ανάπτυξη τεχνικών για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ενός τέτοιου κατανεμημένου συστήματος, και ειδικά για προφύλαξή του από κακόβουλες επιθέσεις τύπου Eclipse Attacks (Tasks T5, T7)»

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 90ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 26/05/2021 (ΑΔΑ: 676Σ469Β4Μ-Β79), επιλέχτηκε η πρόταση του παρακάτω υποψηφίου:

 

  1. Αλέξανδρου Αντώνωβ (Αρ. Πρωτ. Αίτησης 11328601/18835-21)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
2993
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022