Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/944-21

Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/944-21

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/944-21/07.01.2021, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΤΛΤ469Β4Μ-ΚΣΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT (HBP) - SGA3», με κωδικό 11326901 (κωδικός θέσης 3269-PR4), πoυ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου:

 

«Συνεισφορά στο Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 4 (task 4.4): Δημιουργία ροής εργασίας για την παραγωγή και ασφαλή αποθήκευση ανώνυμων συνόλων δεδομένων από ψευδοανώνυμα δεδομένα αποθηκευμένα σε ασφαλείς υποδομές. Δημιουργία διαδικασίας καταγραφής και επιμέλειας ανώνυμων δεδομένων στο σύστημα Knowledge Graph του Human Brain Project. Επέκταση της διαδικασίας αυτής σε ψευδοανώνυμα δεδομένα με διασφάλιση προστασίας δεδομένων. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο και πρωτότυπο σύστημα, διαδικασίες προετοιμασίας και ενσωμάτωσης ανώνυμων και ψευδοανώνυμων δεδομένων στην υποδομή του Human Brain Project»

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 90ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 26/05/2021 (ΑΔΑ: 9ΒΑ2469Β4Μ-ΧΞΒ), επιλέχτηκε η πρόταση του παρακάτω υποψηφίου:

 

  1. Ιωσήφ-Μόσχου Σπάρταλη (Αρ. Πρωτ. Αίτησης: 11326901/2647-21)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
2992
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022