Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυο (2) θέσεων για την υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με αρ. πρωτ. 1807/46614-20

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/46614-20

 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/46614-20/21.12.2020, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΦ8Ζ469Β4Μ-Ψ7Κ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «iFLEX: INTELLIGENT ASSISTANTS FOR FLEXIBILITY MANAGEMENT», με κωδικό 11332001 (κωδικός θέσης 3320-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου:

 

«Ερευνητική εργασία για μηχανισμούς κινήτρων για ευφυή ενεργειακά πλέγματα, για την εφαρμογή αυτών στα πιλοτικά του έργου iFLEX, και για την ανάπτυξη και αξιολόγηση σχετικών επιχειρηματικών υποδειγμάτων, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας (WP): 2, 3, 4, 5, 7, 8 και 9 του έργου»

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 81ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ημερομηνία 24/02/2021 (ΑΔΑ: ΩΖΞΕ469Β4Μ-3Β6), επιλέχθηκαν οι προτάσεις των παρακάτω υποψηφίων:

 

  1. Αθανασίου Παπαϊωάννου (Αρ. Πρωτ. Αίτησης: 11332001/1724-21)
  2. Κωνσταντίνου Καλόγηρου (Αρ. Πρωτ. Αίτησης: 11332001/1719-21)

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Υποψήφιοι, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά αναφέρονται. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίστανται οριστικά.

ID: 
2832
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2022