Αποτελέσματα κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Στατιστικής ακαδημαϊκού έτους 2019-20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδ. Έτους 2019-20

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Στατιστικής.
Η κλίμακα βαθμολογίας για κάθε μάθημα ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. 
Δεκτοί για εγγραφή είναι οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία, τουλάχιστον, τριάντα (30) μονάδες, ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα, σύμφωνα με την παρ.5α, του άρθρου 74, του ν.4485/2017 (Α΄ 114). 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Πατρώνυμο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α΄ Βαθμολογ. Β΄ Βαθμολογ. Βαθμός Α΄ Βαθμολογ. Β΄ Βαθμολογ. Βαθμός Α΄ Βαθμολογ. Β΄ Βαθμολογ. Βαθμός
1 Ι.Φ. ΣΤΑΥΡΟΣ 16,0 16,0 16,0 15,0 15,5 15,3 17,0 17,0 17,0 48,3
2 Δ.Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20,0 20,0 20,0 14,5 14,0 14,3 12,0 12,0 12,0 46,3
3 Δ.Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14,0 14,0 14,0 15,5 13,0 14,3 14,0 14,0 14,0 42,3
4 Λ.Ν. ΡΟΛΑΝΤ  -   -   -   -   -   -  0 0,5 0,3 0,3
5 Ι.Α. ΑΝΕΣΤΗΣ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
6 Γ.Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
7 Φ.Λ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
8 Ο.Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

 

Αθήνα, 20/01/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

*

Β. ΒΑΣΔΕΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του φορέα

 

ID: 
2118

Τελευταία ενημέρωση: 21-01-2020