Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-19 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκροτήθηκαν διμελείς επιτροπές ανά τμήμα, οι οποίες επικυρώνουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του εαρινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2018-19, με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων.

Σύμφωνα με τον υπάρχων κανονισμό του Τμήματος, ισχύουν τα εξής:

  • Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές / τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη (θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών του Προγράμματος Σπουδών) και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι από 6.51 και πάνω.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής κ. Τζόβας, αποφάσισε για τη διάθεση των 17 επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο 2019, που είναι διαθέσιμες λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. 

Ακολουθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψιν σε κάθε περίπτωση, θέματα προσωπικών δεδομένων.

Επιλέχθηκαν οι παρακάτω φοιτητές για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

Α/Α ΑΜ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΣ
1 7150037 4 8,95
2 7160017 3 8,35
3 7150156 4 8,29
4 7150061 4 8,13
5 7120012 7 8,1
6 7140151 5 8,02
7 7150031 4 7,91
8 7140185 5 7,74
9 7150042 4 7,67
10 7160122 3 7,65
11 7160170 3 7,65
12 7140057 5 7,62
13 7150222 4 7,46
14 7150175 4 7,37
15 7140059 5 7,31
16 7140101 5 7,24
17 7140159 5 7,07

Επίσης, εγκρίνεται λίστα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας, σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω ακυρώσει την αίτησή του για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

Α/Α ΑΜ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΣ
1 7150185 4 7,05
2 7150204 4 7,04
3 7140087 5 7,03
4 7150172 4 6,98
5 7140081 5 6,94
6 7160053 3 6,73
7 7140094 5 6,63
8 7150052 4 6,57

Τέλος, οι παρακάτω φοιτητές απορρίφθηκαν, καθώς κατά την ημέρα της αξιολόγησης της αίτησής τους, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη συμεμτοχή τους στο πρόγραμμα:

Α/Α ΑΜ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΘΜΟΣ
1 7130019 6 7,07
2 7150138 4 6,46
3 7140195 5 7,74
4 7130226 6 5,79
5 7130266 6 6,31
6 7150215 4 6,24
7 7150217 4 6,53

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 

ID: 
1523

Τελευταία ενημέρωση: 08-02-2019