Απόφαση Συγκλήτου της 30/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

 

Η Σύγκλητος του ΟΠΑ, στη σημερινή της συνεδρίαση, εξέτασε την κατάσταση που διαμορφώνεται στο ‘Ίδρυμα μετά τις καταλήψεις του κεντρικού κτηρίου που έλαβαν χώρα στις 17 και 24 Οκτωβρίου 2019 και τη δημοσιοποίηση “προγράμματος” καταλήψεων του Ιδρύματος στο εγγύς μέλλον.

Οι παραπάνω ενέργειες καθιστούν αδύνατη την διεξαγωγή του προγραμματισμένου ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα που η μη έγκαιρη αντιμετώπισή τους θα έχει δυσμενείς συνέπειες για το σύνολο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος θεωρεί ανεπίτρεπτη την παρεμπόδιση λειτουργίας του Ιδρύματος από οποιονδήποτε. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, το δικαίωμα των μελών του στην εκπαίδευση, στη διδασκαλία, στην έρευνα και στην εργασία, καθώς και η ελευθερία διακίνησης ιδεών, συνιστούν απαράβατες αρχές και θεμελιώδη ακαδημαϊκά δικαιώματα που η καταστρατήγηση τους, πέρα από παράνομη, δεν είναι αποδεκτή από την κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπροσθέτως, η παρεμπόδιση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού να εργαστεί αναδεικνύει ηθικά, εργασιακά και νομικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος.

Η διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου στο Ίδρυμα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 33, του ν.4009/2011, όπως ισχύει, και προβλέπει ότι: «Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. … Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες. … Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέταση του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών».

Η Σύγκλητος καλεί όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Ο τρόπος αναπλήρωσης του μη διεξαχθέντος εκπαιδευτικού έργου εξετάζεται και θα ανακοινωθεί.

 

ID: 
1957
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2019