Απόφαση Συγκλήτου για τη διενέργεια των εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2021