Απόφαση Συγκλήτου για τη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων α' και β' κύκλου σπουδών και άλλες ρυθμίσεις