Απόφαση ορισμού τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

                                                                                                                            Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020

 Αρ. Πρωτ.:  134

 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

  1. του άρθρου 97 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/τ. Α΄/12-6-2020)
  2. της Κ.Υ.Α. με αριθμό 77561/Ζ1/19.06.2020: «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481)
  3. του άρθρου 23 παρ. 1 έως 11 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017), όπως ισχύουν τροποποιηθέντα
  4. του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (Α’ 104): Κύρωση: α) της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84) και β) της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις»
  5. Την με αριθμ. πρωτ. Κοσμητείας 108/26-06-2020 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, την με αριθμ. πρωτ. Κοσμητείας 109/26-06-2020 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, την με αριθμ. πρωτ. Κοσμητείας 110/26-06-2020 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και την με αριθμ. πρωτ. Κοσμητείας 111/26-06-2020 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τον ορισμό Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

 

Τακτικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

1.   Καρδαράς Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος,

2.   Ταρνανίδου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια,

3.   Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής.

 

Αναπληρωματικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

1.   Καπουτσής Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής,

2.   Τρούλη Εμμανουέλα, Επίκουρη Καθηγήτρια,

3.   Μανωλόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής.

 

Με βάση το άρθρου 23, παρ. 6 του Ν. 4485/2017 κατά το οποίο «Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ……», ως Πρόεδρος της Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται ο κ. Καρδαράς Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής.

 

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 και ώρα από 10:00-14:00 να παραλάβουν από τη Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, κυρία Ευαγγελία Φαντάκη τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

 

 

    Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

  *

 

                                            Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ

 

 

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της γραμματείας της Κοσμητείας.

 

 

 

ID: 
2414
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 09-07-2020