Απόφαση ορισμού τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 48

 

 

AΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι., και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
  3. Την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 4421/20-06-2018 Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΔΧΛ469Β4Μ-ΩΧΗ)           

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τον ορισμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

 

Τακτικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

  1. ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  2. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής

Αναπληρωματικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

  1. ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, Καθηγητής
  2. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής
  3. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Επίκουρος Καθηγητής

Με βάση το άρθρο 19, παρ. 5 του Ν. 4485/2017 κατά το οποίο «Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ……», ως Πρόεδρος της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ελένη Καραβέλη.

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα από 10:00 έως 14:00 να παραλάβουν από το γραφείο του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

[υπογραφή*]

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

 

 

Κοινοποίηση:

- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

- Διεύθυνση Διοικητικού

- Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 

 

 

 

ID: 
1059

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020