Απόφαση ορισμού τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 101

 

 

AΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι., και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
  3. Την με αριθμ. πρωτ. Παν/μίου 100/09-10-2018 Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6Ψ5Ο469Β4Μ-3ΧΑ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Τακτικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

  1. ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΑΠΦΩ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
  2. ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής,
  3. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Επίκουρος Καθηγητής.

Αναπληρωματικά Μέλη Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

  1. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής,
  2. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής,
  3. ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής.

 

Με βάση το άρθρο 19, παρ. 5 του Ν. 4485/2017 κατά το οποίο «Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ……», ως Πρόεδρος της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση.

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα από 10:00 έως 14:00 να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

[υπογραφή *]

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

 

 

 

Κοινοποίηση:

- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
- Διεύθυνση Διοικητικού
- Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

ID: 
1240

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020