Απόφαση ορισμού τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017
                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 7139
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι., και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
  3. Την με αρίθμ. πρωτ. Παν/μίου 6650/19-10-2017, Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
                                                               
Ορίζει
 
Τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή  Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εξής:
 
Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Βουδούρη Ειρήνη, ως Πρόεδρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Βρεχόπουλος Αδάμ ως Αναπληρωτής Πρόεδρος
Επίκουρος Καθηγητής, Κρητικός Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής, Λεκάκος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής, Μούρτος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, Χατζηαντωνίου Δαμιανός
 
Με βάση την παρ.6 του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 κατά το οποίο «Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ……», ως Πρόεδρος της Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βουδούρη Ειρήνη.

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα από 12:00 έως 13:00 να παραλάβουν από το Γραφείο του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

                        Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
                                  *
 
Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.
 

ID: 
506

Τελευταία ενημέρωση: 15-06-2018