Απόφαση Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 3540

 

                                                           

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.)
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
2.    Την αρ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι, και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
3.    Την αρ. Β’ Προτ. 191014/Ζ1/07-11-2017 (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,
4.    Την με αρ. πρωτ. Τμήματος 3540/16-10-2018, Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για ετήσια θητεία, από 01-12-2018 έως και 30-11-2019

ΟΡΙΖΕΙ

Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

ΔΟΥΒΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ, ως Πρόεδρος

ΓΛΥΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΑΤΗ ΟΛΓΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ

 

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα από 11:00 έως 13:00 να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Καθηγήτρια ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

 

 

Κοινοποίηση:

- Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
- Δ/νση Διοικητικού
- Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων

 

ID: 
1341

Τελευταία ενημέρωση: 13-11-2018